Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Verlof en leerplicht

LEV Het Kompas Rotterdam DSC08955

Wanneer uw kind door omstandigheden niet op school kan komen, wilt u dat dan telefonisch of via de schoolapp Parro ‘s morgens voor 8.45 uur aan ons doorgeven.  Als uw kind zonder kennisgeving afwezig is, neemt de school na 9.00 uur contact met u op.

Met een zekere regelmaat bereikt ons de vraag of een leerling buiten de schoolvakanties om met verlof mag. De hoofdlijn van de Leerplichtwet is duidelijk: “Het is wettelijk niet toegestaan leerlingen vrij te geven om buiten de schoolvakanties met vakantie te gaan.”
De enige uitzondering op deze regel doet zich voor als u wegens uw beroep niet in de schoolvakanties met het gezin op vakantie kan. Het moet dan gaan om ‘de specifieke aard van het beroep’ (en niet: ‘de aard van het bedrijf’, d.w.z. dienstroosters e.d.). Bovendien moet de belemmering door het beroep zich tijdens alle vakanties van 14 dagen of langer voordoen en niet alleen tijdens de zomervakantie

Bijzonder verlof

Een leerling mag maximaal tien schooldagen vrij krijgen in verband met persoonlijke of familieomstandigheden. (voor meer dagen om deze reden wordt u verwezen naar de leerplichtambtenaar).
Verlof tot maximaal tien dagen kunt u aanvragen bij de directeur. We maken daarbij gebruik van formulieren. Voor het aanvragen van extra vakantie (zie boven) hebt u een verklaring van de werkgever of een arts nodig. Aanvragen schriftelijk en zes weken van tevoren indienen bij de directie. Overleg eerst met de school en maak dan plannen, dat voorkomt teleurstellingen. Absenties worden dagelijks bijgehouden. Als er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim wordt er contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. De laatste jaren wordt door leerplichtambtenaren steekproefsgewijs extra gecontroleerd op aanwezigheid op de vrijdagmiddag/maandagochtend.

Aziatisch kindje wijst naar laptop
LEV Het Kompas Rotterdam DSC09098

Leerplicht

Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Dus: op 4 maart 5 jaar geworden, dan leerplichtig op de eerste schooldag in april.

Vrijstelling leerplicht

Een leerling die nog geen 6 jaar oud is, kan voor 5 uur per week vrijgesteld worden van de verplichting van geregeld schoolbezoek. Als ouders van deze vrijstelling voor hun kind gebruik willen maken, doen zij daarvan mededeling aan de directeur. Naast de vrijstelling hierboven genoemd, kan de directer nog eens tot ten hoogste 5 uur per week vrijstelling verlenen van de verplichting tot geregeld schoolbezoek. In totaal is dus maximaal 10 uur vrijstelling per week mogelijk. Uitgangspunt blijft: 'De leerlingen nemen deel aan de voor hen bestemde lessen en activiteiten'. Soms is het mogelijk dat leerlingen worden vrijgesteld van deelname aan bepaalde activiteiten: Kinderen die om gezondheidsredenen of vanwege een handicap niet kunnen deelnemen aan een activiteit, kunnen op school andere activiteiten verrichten. Leerlingen voor wie het nodig is, dat ze naast het basisonderwijs ook speciaal onderwijs krijgen, worden daartoe in de gelegenheid gesteld. In alle gevallen geldt, dat vrijstelling verleend wordt na overleg tussen ouders/verzorgers en de directie van de school. In dit overleg, waarbij ook de groepsleerkracht wordt betrokken, wordt bepaald welke activiteiten komen in plaats van de vrijstelling. Het bevoegd gezag treedt alleen op in geval van geschillen.

Copyright © Het Kompas Rotterdam | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud